شهری پر رمز وراز در قلب چین
در آن زمان بیجینگ پایتخت و مهمترین شهر سیاسی، اجتماعی چین بود.شهر ممنوعه نیز در مرکز بیجینگ بنا شد.این مکان که تاریخ ساختش به بیش از 1000 سال می رسد یکی از قدیمی ترین ، زیباترین و شگفت انگیزترین بناهای یادگاری از امپراطوران چین می باشد و توسط دیوارهای بلند سنگی محصورشده است که در آ« زمان برای محافظت از شهر، این دیوارهای بلند بناگردیده بود.
در چهارسوی آنجا خاکریز یا خندق تعبیه شده است، چهار طرف شهر به دوازده راهرو و حیا ط منتهی می شود.
دو سلسله مینگ و چینگ به همراه خانواده و خدمه و زنهایشان که به بیش از چند صد نفر می رسیدند در این مکان زندگی کرده و پادشاهی نموده اند.
در واقع 14 امپراطور از سلسله مینگ و 10 امپراطور از سلسله چینگ در این شهر یا قلعه حکمفرمایی کرده اند.مدتی که این دو سلسله در شهر ممنوعه حکومت کرده اند بیش از 700 سال است.
دراین مکان همه شب مجالس اشرافی برگزار می شد، همچنین در حیاط و باغ آن مراسم تاجگذاری، جشنها و نمایشهای قدرت نظامی امپراطورها اجرا می گردید.
از این رو شهر ممنوعه چین را شهر ممنوعه بنفش نام نهاده اند.

شهر ممنوعه چین

فهرست